INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dale:j RODO), informujemy:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wolimpex PBPUH inż.Władysław Wolak, z siedzibą:
44-164 Gliwice, Kozielska 501, NIP: 6310104323, tel 032-2701656, Email:wolimpex@arg.pl

2.   Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. RODO

3.   Mają Państwo prawo do:

a.       dostępu do treści swoich danych osobowych,

b.      możliwości sprostowania swoich danych osobowych, 

c.       usunięcia swoich danych osobowych, 

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e.      przenoszenia swoich danych osobowych, 

f.       wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych osobowych.

4.   W każdym momencie mogą Państwo zmienić / sprostować/ ograniczyć swoje dane, wysyłając wiadomość: wolimpex@arg.pl

5.   Mogą Państwo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych naruszyło przepisy RODO.

6.   Odbiorcami Państwa danych mogą być w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa : Ministerstwo Finansów, ZUS, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru danych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ani przekazywane do Państw spoza UE. 

7.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane mogą być przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez naszą firmę, w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, oraz na podstawie umów o współpracy i umów o powierzeniu danych osobowych: biuro rachunkowe (w zakresie obsługi ZUS), zakłady świadczące usługi zdrowotne (w zakresie świadczenia usług medycyny pracy), biuro bezpieczeństwa i higieny pracy (w zakresie szkoleń BHP), Firmą świadczącą usługi serwisowe i wynajem przestrzeni serwerowej (w zakresie oprogramowania “enova365”
na podstawie licencji producenta); po okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania archiwizowane stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. (USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

8. Informacja dot RODO na Fakturach:

Administratorem Państwa danych jest firma WOLIMPEX PBPUH inż.Władysław Wolak. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Pełne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych są dostępne w siedzibie firmy: 44-164 Gliwice, ul. Kozielska 501.